The Catholic Bishops' Conference of the Philippines

The Official Website of

CBCP Online

item2

2010s

_______________________________________________________________________________

Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro…(Lk 22:61)

ANG TITIG NG PANGINOONG NAKAPAKO SA KRUS

Pagmamahal at Habag, Pagpapatawad at Hamon

Mensahe ng CBCP Sa Pagbubukas ng Taon ng mga Dukha 2015

_______________________________________________________________________________