Home

ANNEX A

 

A PRAYER FOR TEACHERS

 

Giver of All Wisdom and Greatest of all Teachers,

Look upon our teachers with love

 

Grant them the resolve

To nurture our eager minds

And to never give up on us who fall behind

 

Bless their hearts

For they rejoice when we succeed

And encourage us when we fail

 

Endow them with gentle patience

For the path of learning is never easy

 

Kindle a spirit of passion in them

It is the flame that ignites the love of learning in us

 

Help them see the potential in each student

Their belief in us means much more than the grade we make

 

Instill in them a commitment to keep on learning

It shows us to not fear new knowledge and experiences

 

Inspire them to touch the future

They influence how big a dream we dream for ourselves

Bless our teachers who have come before

for their work endures to this day

 

Let the light of Your example shine upon all teachers:

To build up with their words

To love with their mind

To share with their heart

Amen.

 

PANALANGIN PARA SA MGA GURO

 

Tagapagkaloob ng Lahat ng Kaalaman at Guro ng mga guro

Bigyan po Ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro

 

Biyayaan Ninyo sila ng kahandaang

Linangin ang aming murang isipan

At huwag magsawa kapag ‘di makahabol ang turuan

 

Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong

Nagdiriwang sa tuwing kami’y nagwawagi,

At nag-aalo sa tuwing kami’y nadadaig

 

Pagkalooban Ninyo sila ng mahinahong pagtitiyaga

Sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali

 

Pagningasin Ninyo sa kanila ang maapoy na diwang

Nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto

 

Tulungan Ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral

Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila

 

Ikintal Ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan

At bagong kaalaman at karanasan ay ‘di dapat katakutan

 

Turuan po Ninyo silang masiglang abutin ang alapaap

Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap

 

Pagpalain po Ninyo ang mga gurong nauna sa amin

Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin

 

Tanglawan po ng Inyong mabuting halimbawa ang kaguruan

Upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap

Uapng makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan

Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso

 

Siya nawa

The Catholic Bishops' Conference of the Philippines

The Official Website of

CBCP Online

cbcplogo1